Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien

OM OSS

 

 

“KRIGEN PÅ BALKAN HAR VARIT MÅNGA OCH HÅRDA. DE HAR TVINGAT FOLK ATT FLY ELLER STANNA KVAR I FATTIGDOM. ”

 

 
22471970_10212595278868836_3907777_o.jpg

Den Helige Savas Barnfond

Fonden bildades i Helsingborg och är en ideell förening som grundades på kristna principer. Fonden har en stor önskan om att få hjälpa sjuka och fattiga barn och deras familjer, samt institutioner som främjar hälsa och lärande för barn likt barnhem, skolor och liknande.

Krigen på Balkan har varit många och hårda. De har tvingat folk att fly eller stanna kvar i fattigdom. De flesta hade inte tid att återhämta sig från det senaste kriget och hoppet om en bättre framtid hann aldrig infinna sig på nytt innan den senaste finanskrisen, som slog t.o.m. de starkaste världsnationerna ur balans, slog till. Området skuggas av hög arbetslöshet och fattigdom. Många människor, särskilt barn, är undernärda, dåligt klädda och lever under misära förhållanden. Fler och fler unga par låter bli att skaffa barn eftersom att de inte har något att erbjuda dem; nativiteten sjunker i dessa länder. De som har jobb får betalt under minimumtröskeln, trots att priserna inte är långt ifrån de vi har i Sverige. Befolkningen lever under förnedrande förhållanden.

Länder som inte är medlemmar i EU har dessutom inte samma trovärdighet och få utomstående parter väljer att investera. Få jobbmöjligheter skapas och det är svårt att hålla uppe hoppet om en bättre framtid. Barnfonden är avsedd att hjälpa barn som lever i en multinationell miljö och vill hjälpa barn till en barndom och uppväxt präglad av en anda av respekt för mångfald .

Fonden kommer att växa i proportion till vår solidaritet med de mest utsatta barnen, som är i akut behov av vår hjälp. Denna kategori omfattar låginkomstfamiljer med barn, sjuka barn, övergivna barn, barn till missbrukare, barninstitutioner som inte har tillräckliga resurser för att på ett lämpligt sätt ta hand om utsatta barn etc. Fonden har nyligen grundats och vi är beväpnade med kärlek och tålamod . Välkommen till alla som vill delta!

 

Läs Utrikesdepartementets rapporter för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i: 

Serbien     Bosnien- och Hercegovina
    Kroatien     Makedonien

 
a.jpg

Internationella Barndagen - Fattigdom i fd Jugoslaviens länder.

Fasansfulla uppgifter pekar på faktumet att det i de länder som omfattas av före detta Jugoslavien finns över en halv miljon registrerade fattiga och hungriga barn. Samtidigt finns det även tiotusentals barn som lever i fattigdom och hunger men som av olika skäl inte registrerats någonstans.

Ett uttalande av en professor vid fakulteten för statsvetenskap i Banja Luka redogör de många faktorer som orsakar en stadig ökning i barnfattigdom. Han förklarar att de största syndarna i detta är den politiska eliten som försummar de sociala frågorna i politiken, särskilt när barnen är i fråga.

Det är intressant att politikerna endast ser barn som en del av befolkningen som inte röstar och istället bara använder dem som en del av deras valkampanjcharader. När de sedan kommer till makten har de redan glömt bort denna sårbara del av befolkningen. Det som oroar mest är det faktum att de största besparingarna görs på bekostnad av de som är tänkta att förse utsatta barn med det sociala stöd de behöver.

Att investera i barns hälsa, näring, utbildning, sociala och känslomässiga utveckling och att kämpa för att uppnå jämställdhet mellan könen är inte bara en investering i ett demokratiskt och rättvist samhälle, utan också en satsning på en frisk, informerad och produktiv befolkning. Att investera i barn är rätt sak att göra, både moraliskt och för framtiden.

Några exempel på vardagen i dessa barns liv:
I det 40kvm huset, som byggdes för mer än två och ett halvt sekel sedan, där bröd fortfarande bakas i lerugnar och maten tillagas i stora kittlar, bor fem barn, 2 och 11 år gamla. I ett meddelande skriver den äldsta av dem "Det jobbigaste för mig var förra året, när jag bjöd in mina vänner till min födelsedag. Ingen kom för att de visste att vi var fattiga. Det tog hårt på mig. Mina vänner undviker mig när de köpt något, de gömmer sig från mig, så att de slipper bjuda mig."

Andra barn fortsätter sin berättelse: "Vi går mer hungriga än mätta. Jag går till skolan i mina gummiskor med lappade byxor. Vi vill gärna ha fina kläder och skor som våra vänner. Vi vill gå ut med våra vänner på utflykter. När vi går klart skolan och växer upp ska vi vara lyckliga och rika. Vi kommer glömma detta elände och att vi sover bland möss som går runt på sängen, och mamma och pappa täcker våra huvuden för att vi inte ska bli bitna."

Även om staten bör ta itu med detta problem kan vi som medmänniskor inte längre blunda för en situation likt denna där det finns barn. De är inte ansvariga för de politiska partiernas eller statliga institutioners beslut. På längre sikt är det barnen som har ansvaret för oss alla.

I slutändan kvarstår frågan: Vart är vi i allt detta? Kommer vi fortsätta att tyst observera, som om att det inte finns något för oss att göra, som om att det inte är vårt fel eller ansvar, som om att de bör skylla sig själva för att de har så många barn trots att de inte kan förse dem med mat eller kläder? Kommer vi att fortsätta dela gråtandes föräldrars vädjan hjälp på Facebook och hoppas på att någon annan tar steget? Glöm inte att dina 20, 50, 100 eller mer kronor per månad kan gå till att ge någon en livräddande medicin, underlätta ett barns väg till skolan, förse ett barn med en varm säng eller en varm måltid. Att vi ger dem en chans till ett värdigt liv. Det är vår mänskliga och moraliska plikt och skyldighet som vi inte kan och inte får bortse ifrån. I dag har vi möjlighet att hjälpa till. Livet är oförutsägbart och för många även grymt.

Därför uppmanar vi dig till att upptäcka Den Helig Savas Barnfond möjligheter och att vi alla i allra högsta grad engagerar oss i att tillsammans samla medel för att kunna hjälpa våra barn. Var och en bidrar på egna villkor, men vi måste bli fler! Skänk efter egen förmåga eller bli medlem där medlemsavgiften kostar så lite som 200 kronor per år. 

Och slutligen vill vi tacka alla de som deltagit i att samla in bistånd och som har bidragit till att förgylla minst ett barns ledsamma barndom ska känna sig stolt och glad.

Den 20 november 1959 antog FN: s generalförsamling deklarationen om barnets rättigheter, och samma dag 30 år senare antogs Barnkonventionen. Till skillnad från deklarationen, som bara har moralisk kraft, är konventet ett juridiskt dokument som har kraft av lag och ålägger medlemsstaterna att följa deras bestämmelser. Konventionen är unik eftersom att den är:

- Omfattande, den ger barn medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
- Universal, eftersom att den gäller alla barn, i alla situationer, i nästan alla nationer.
-Ovillkorlig, eftersom att den kräver att även svagare regeringar ska förse finansieringskällor för att kunna bedriva verksamheter som skyddar och främjar barnens rättigheter.

Artikel 6 i konventionen (Rätt till liv och överlevnad) innefattar rätten till liv, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, rätten till mat, rätten till bostad samt rätten till medicinsk hjälp. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa- och sociala åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp.

I en annan artikel anvisas det till att konventionsstaterna ska erkänna att ett barn med funktionshinder i mental eller fysisk utveckling bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, stärker barnets självförtroende och möjliggör barnets deltagande i samhället.

Allt detta ser bra ut på papper och i teorin, men tyvärr ligger sanningen långt ifrån och den mer verkliga situationen är dessvärre förödande.

Som vi nämnde tidigare förknippas den 20:e november med den Internationella Barndagen och i samband med det vill Den Helige Savas Barnfond påminna Er om att barnen i F.d Jugoslavien fortfarande lever i en atmosfär präglad av växande fattigdom, hunger och våld, nedgång i kvaliteten på utbildning, hälsovård och brist på innehåll som uppmuntrar sund utveckling, kreativitet, tolerans etc.

Från år till år ökar antalet barn som inte har en enda reguljär måltid om dagen i den Serbiska Republiken. Enligt de senaste uppgifterna från allmänna medel lever 42 583 barn lever i fattigdom.

För att göra det hela än värre: Många socialarbetare varnar för att detta antal är betydligt mer omfattande och att det, enligt inofficiella uppgifter, i hela BiH lever uppemot 170 000 barn i fattigdom.

Det är ett sorgligt faktum att ett så stort antal barn lever på endast en måltid om dagen. Måltiden får de ofta från ett av de många soppköken, och antalet behövande barn ökar mer för varje dag.

UNICEF:s undersökning om fattigdom och materiellt välbefinnande för barn i Kroatien visar dramatiska resultat: År 2012 levde 20% (60 000) av barnen i Kroatien under fattigdomsgränsen, och att 40% av dessa inte ens har tillgång till en måltid med kött eller fisk varannan dag, samtidigt som en tredjedel av dem bor i fuktiga och olämpliga bostäder. Antalet antas ha ökat ännu mer under de senaste två åren.

Allt fler barn som kommer från fattiga familjer i Serbien, blir beroende av sociala tjänster och socialbidrag. Således är en tredjedel av de totalt 631 703 medborgare som sökte stödcentrum för socialt arbete under de senaste åren minderåriga pojkar och flickor. Med andra ord, mer än 200 000 barn lever under svår fattigdom.

I Montenegro beräknas vart tionde barn leva i fattigdom. Det är nära 20 000.